Polski

Polski (PL)

Wiejski Sklepik - butik z ubraniami online
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu 

Internetowego prowadzonego pod adresem www.wiejskisklepik.pl.

 

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wiejskisklepik.pl 

(zwany dalej: Sklep internetowy Wiejski Sklepik), jest prowadzony przez 

Moonshine Agnieszka Rassek, wpisane do CEIDG - NIP: 6941696126, 

(zwane dalej „Wiejski Sklepik”).

 

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Lubiatów 60J, 59-500 Lubiatów;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 792093373 ;

3) adres poczty elektronicznej: skrzynka@wiejskisklepik.pl.

 

1.4. Regulamin sklepu internetowego Wiejski Sklepik umieszczony jest nieprzerwanie na

stronie internetowej www.wiejskisklepik.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, 

odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed 

zawarciem umowy.

 

§ 2 Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,

 

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Moonshine Agnieszka Rassek, 

www.wiejskisklepik.pl, NIP: 6941696126

 

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.wiejskisklepik.pl

przez Moonshine Agnieszka Rassek

 

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

 

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

 

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,

poz. 1204),

 

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje

dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

elektronicznej,

 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży

Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w

ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

 2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. 2014 poz. 827).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej

są wyraźnie zaznaczone.

 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Wiejski Sklepik, jak również opisy

towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one

dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Wiejski Sklepik kodów rabatowych

upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

 

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Wiejski Sklepik konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Wiejski Sklepik

konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie

stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

Safari dla systemu OS X, itd.

 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu

jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również

urządzeniach mobilnych.

 

3.7. Strona Sklepu internetowego Wiejski Sklepik posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Wiejski Sklepik można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na

adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do

realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie

stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym

mowa w §4 pkt. 4.2.

 

 4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Wiejski Sklepik jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie Wiejski Sklepik istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu Wiejski Sklepik zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

 

5.3. Sklep internetowy Wiejski Sklepik umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 - Tpay.com 

 

5.5. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży. 

Po upłynięciu tego czasu zamówienie nieopłacone jest anulowane.

 

§ 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się to pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego

Wiejski Sklepik i wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, 

aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. 

W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, kupujący 

zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 

- InPost Paczkomaty

- kurier DPD

 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

 

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane

na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

6.6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej

pory towar staje się własnością Klienta.

 

§ 7 Odstąpienie do umowy

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać

wysłane pocztą na adres: ul. Lubiatów 60J, 59-500 Lubiatów; może to także zrobić drogą 

elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego 

na adres mailowy sprzedawcy skrzynka@wiejskisklepik.pl. Do zachowania terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu 

złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do 

korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

 

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą

elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy,

Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o

prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

7.5. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2

ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument

ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

 

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, nosi ślady użytkowania wykraczające

poza zwykły zarząd rzeczą lub jest uszkodzony, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 

odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

 

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie

będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 683).

 

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego

regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej

umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§8 Reklamacje

 

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada

wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za

wady.

 

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres: ul. Lubiatów 60J, 59-500 Lubiatów lub poprzez e-mail 

na adres skrzynka@wiejskisklepik.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem 

Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę 

wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie 

z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi 

mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

 

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

 

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest

bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z

pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia

skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9 Dane osobowe

 

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Wiejski Sklepik, dostępnego na stronie www.wiejskisklepik.pl.

 

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Wiejski Sklepik, dostępnego na stronie www.wiejskisklepik.pl.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w

niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim

terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

 

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo

powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu

internetowego www.wiejskisklepik.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

10.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.wiejskisklepik.pl.

 

10.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2020.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl